18 11 2012

Ticaret Hukuku PRATİK ÇALIŞMA - III


Konu : Bir Davanın Ticari Dava Olup Olmadığının Tespiti
1.Basamak (Mutlak Ticari Dava)TTK da düzenlenen hususlardan           Rehin karşılığında ödünç verme işiyle uğraşanlara ilişkin hususlardan (TMK m.962-969)           TBK da düzenlenen malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi, rekabet yasağı, yayın sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, komisyon sözleşmesi, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarına ilişkin hususlardan           Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin hususlardan,           Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerden,           Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden DOĞAN DAVALAR.           Özel kanun hükümleri gereğince ticari sayılan DAVALAR (TİRK, Finansal Kiralama Kanunu, Kooperatif Kanunu, İİK gereğince iflas davası).
2.Basamak(Nisbi Ticari Dava)           *Tarafların Tacir Olduğu ve Uyuşmazlığın Onların Ticari İşletmeleri İle İlgili Olan Davalar
3.Basamak (Yarı Nisbi Ticari Dava) Havale, Vedia (Saklama) ve Telif Hakkından Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar

Ticari Davaya Yol Açan ve Yol Açmayan Ticaröee İş Örnekleri?  Örnek 1 : Bakkal (A) ile taşımacı esnaf (B) arasında akdedilen (kara) taşıma sözleşmesi.?  Örnek 2 : İşlek ve büyük bir pastanenin sahibi olan tacir (A) ile boyacı (B) arasında akdedilen, pastanenin belli bir ücret karşılığında boyanmasına ilişkin sözleşme .?  Örnek 3 :Bir sigorta şirketinin Ankara acentesi olan Aytaç Düzenli, 2 Şubat 2001 tarihli gazete de Orkide Çiçekçilik A.Ş. tarafından verilmiş olan öab14 Şubat ta sevgilinize göndereceğiniz çiçeği bize sipariş edin... sizin adınıza çiçeğinizi, canlı bir keman solo eşliğinde sunalımöbb şeklindeki ilanı okur. Eşine sürpriz yapmak düşüncesiyle ... 200 TL karşılı­ğında bu sözleşmeyi yapar.?  Örnek 4 :Memur (M) ile X Bankası A.Ş. arasındaki kredi sözleşmesi?  Örnek 5 :Dondurma imal ve satımı ile uğraşan büyük bir işletme sahibi gerçek kişi (tacir) (A) nın mobilya satımı ile uğraşan gerçek kişi tacir (B) den evi için mobilya satın alması.?  Örnek 6:A Boyacılık LŞ e ait boya fabrikası ile B Lastik Sanayi AŞ ye ait lastik fabrikası yan yanadır. A ya ait fabrikadan çıkan atıklar, hem B ye ait fabrikaya hem de C ye ait buğday tarlasına zarar vermektedir.?  Örnek 7: X Kozmetik LŞ müdürü Ali Ak, mesai çıkışı kendi aracıyla eve giderken hatalı sollama sonucu Y Market LŞ binasına girmiş ve zarara sebep olmuştur. Ertesi gün, bu kez LŞ e ait araçla aynı markete girmiş ve zarara sebep olmuştur.?  Örnek 8: Öğrenci Ö nün, arabasına benzin almak için X Akaryakıt Ltd. Şti denbenzin satın alması?  Örnek 9: Ayşe Teyze nin Dostlar Bakkaliyesi Ltd.Şti den ekmek satın alması.?  Örnek 10 :Ayşeteyze nin, ticaröee işletme çapında bir market olan Mehmet Mert Market ten ekmek satın alması?  Örnek 11 :Öğrenci Ö nün gerçek kişi tacir olan ve bir kırtasiye dükkanı olan A dan kalem satın alması?  Örnek 12 :Ticaröee bir işletme işleten ve kamuya yararlı dernek statüsünde olmayan Yoksullara Yardım Derneği nin (yTTK m. 16 ya göre tacir konumundadır), Çağdaş Market AŞ den erzak satın alması.?  Örnek 13 :Yüksek Bilgisayar ve Donanım AŞ ile Ekinoks Bilgisayar ve Sarf Malzemeleri Ltd. Şti arasındaki bilgisayar satımı sözleşmesi?  Örnek 14 :Tertemiz Su Ticareti AŞ nin fabrikasında kaçak elektrik kullanması ve Başkent Elektrik AŞ ye karşı sorumlu olması?  Örnek 15 :Ekinoks Turizm AŞ ile THY AŞ arasındaki bir anlaşma?  Örnek 16 :Arı Ayçiçeği Sanayi AŞ ile Hakbilen Yağ Sanayi Ltd. Şti. arasındaki bir haksız fiil.

SONUÇ :           Ticari dava ile ticari iş arasında mutlak bir ilişki yoktur.           Genellikleticari işler ticari davaya sebep olurlar ve BU DAVALAR TİCARET MAHKEMESİNDE görülür.            Ancak, ticari işten doğan ama ticari davaya değil adi hukuk davasına sebep olan durumlarda dava kural olarak ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE görülür.


Konu : TACİR SAYILANLAR ve TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR
          Tacir Sayılanlar           (Tacir olmanın nimetlerinden yararlanırlar, külfetlerine katlanırlar.)
          Bir ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, ga­zete, radyo veya diğer yollarla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek durumu ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olan kimse           Kişisel durumları veya yaptığı işlerin niteliği yahut meslek ve görevi iti­barıyla kanunen veya mahkeme kararıyla belirlenen bir yasağa aykırı olarak veyahut başka bir şahsın iznine veya resmi makamın ruhsat vermesine ihtiyaç duyulup da izin veya ruhsatname almadan bir ticari işletmeyi işleten kimse (tabi oldukları kanunun yaptırımları saklı olmak üzere)
          Tacir Gibi Sorumlu Olanlar           (Tacir olmanın nimetlerinden yararlanamazlar, külfetlerine katlanırlar.)           Bir ticari işletme açmış gibi ister kendi adına is­ter adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemler yapan kimse (iyiniyetli şahıslara karşı)           Küçük veya kısıtlılar adına ticari işletme işleten ka­nuni temsilciler (sadece cezai hükümler açısından)

317
0
0
Yorum Yaz